نقاشی

وقتی مرا نقاشی میکردی

زیبا نقاشی کردی=ممنونم...

سالم نقاشی ام کردی=باز هم ممنونم...

با غرور نقاشی ام کردی=باز هم ممنونم..

ولی آخ خدا جونم چرا تنها نقاشی ام کردی؟!!!

/ 0 نظر / 7 بازدید