ضربدر های مبسر

دیگر از آن همه شیطنت و شلوغی خبری نیست

آنقدر به خاطر ضربدر های جلوی اسمم

چوب روزگار را خورده ام 

که تبدیل شدم به

.

"ساکت ترین آدم کلاس زندگی"

/ 1 نظر / 6 بازدید
شاهین

من ذاتا ساکتم