خخخخخ...

پسر:عزیزم!!!

دختر:جووونم!!!

پسر:گل من!!!

دختر:جانم؟؟

پسر:عشقم!!!

دختر:جانم؟؟؟

پسر:زندگی من!!!

دختر:بله؟؟؟؟

پسر:نفس من!!!

دختر:زهر مار!باز اسمم یادت رفته؟؟!!! 

/ 0 نظر / 4 بازدید