عاشق............................................................................

عـــــاشق" را کـــه بــرعکــــس کنـــی
می شــــود "قـــشاع"

دهخــــدا را می شــناسی؟

لــــغت نــامه اش را کــــه بــاز کـــردم نـــوشته بود:

قــــشاع: دردی که ادم را از درمـــــان مایــــوس میکند. . .

/ 0 نظر / 9 بازدید