خداحافظ...

بعضی وقت ها خداحافظ

یعنی:نذار برم...

یعنی:برم گردون...

یعنی:سفت بغلم کن

و بگو:خداحافظ و کوفت...

خداحافظ و زهر مار...

بیخود کردی میگی خداحافظ

دفعه آخرت باشه!!!

مال خودمی

/ 0 نظر / 3 بازدید