غیرت

غیــــــرت دارمــــــــ

 

 روی خــــــــــــــاطراتمانـ !!!

 

بـــرای هـــر کســــی تعــــــریفشان نمــــیکنمـــــ...

 

 تــــــــــــو فقـــــط مــــــــرد بــــــاش

 

 و

 

 انـــــــکارشـــــان نکـــــــن...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید