مترسک...

از مترسکی پرسیدم آیا از تنها ماندن
در این مزرعه بیزار نشده ای
پاسخم داد: ترساندن دیگران برای من لذتی
به یاد ماندنی است پس من از کار خود راضی هستم
و هرگز از آن بیزار نمیشوم!
اندکی اندیشیدم سپس گفتم
راست گفتی ! من نیز چنین لذتی را تجربه کرده بودم!
گفت : تو اشتباه میکنی!
کسی نمیتواند چنین لذتی ببرد مگر آنکه
درونش مانند من با کاه پر شده باشد

/ 1 نظر / 4 بازدید
صبا

جالب بود[تایید]