باران

دمش گرم!!!

باران را می گویم...

به شانه ام زد و گفت:

خسته شدی؟

امروز را تو استراحت کن...من به جایت می بارم....

/ 4 نظر / 6 بازدید
bita

چرا انقدر ناراحت؟

نیلوفر

مطالب خیلی قشنگی داری [گل] واقعا با مطالبت سرگرم میشم .[تایید][لبخند]