معیارها...

پیش از تو همه را با معیارهایم می سنجیدم!

بعد از تو همه را با تو می سنجم ...

حتی

معیار هایم را...!!!

/ 2 نظر / 9 بازدید
هستی

ععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااالللللللللللللللللللللیی

alone

چقد قشنگ[قلب][لبخند][ماچ]