....

به صدایت که معتاد شدم رفتی

حالا هر روز خاطره تزریق می کنم

**************************

باید به بعضیا گفت:عزیزم تو رویه پاهات نمیتونی وایسی چه برسه به حرفات....!                                                     

 

/ 3 نظر / 10 بازدید
بهراد...@

بعضــــــی آدمــــــا هستــــــن ، کــــــه فقــــــط از دور آدمــــــن . . . !

بهراد...@

از قورباغه ی ته چاه پرسیدند:آسمان چیست؟گفت:دایره ی کوچکی به رنگ آبی....

بهراد...@

ديـــروز ، هميـــن حَـوالـــي زلـــزله اي آمــد... حـالا همـه حـالـَمــ را مي پـُرسند !!! بـي خـبـر از اينـ ـکـه " مــَن" بـه ايـن لـرزيـدنـهـا سالهـاسـتــ کـه عـادتـــ کـَرده امـــ... بـه لـرزشـهاي شـَديدِ شـانه هايـَمــــ و تـَـرَکــ ــهاي عمــيــقِ قــلــبــمـــ... امـّـا هنـوز " خـــوبَـــمـــ!!! ********* **** * سلام دوست خوبم آپم با یه مطلب داغون....با زلزله آپم.... منتظرتم....