از تو میگذرم

      از تو میگذرم بی آنکه دیگر تو را ببینم

      از تو میگذرم بی آنکه خاطره ای را از تو بر دوش بکشم ...

       از تو میگذرم بی آنکه لحظه ای برگردم و تو را ببینم ...

      از تو میگذرم ، تویی که گذشتی از همه چیز ...

      از تو میگذرم و شک نکن که فراموشت میکنم ...

      هر چه شمع و شعله و آتش بود را در قلبم خاموش میکنم 

      نمیخواهم دیگر طعمی را از عشق بچشم .

      نه اندیشیدن به تو فایده دارد ، نه فکر کردن به خاطره هایت .

      محال است دیگر برگردم ، حتی اگر از غم و غصه بمیرم....

     میروم تا حتی نتوانی یک لحظه هم نگاهم کنی....

     یک روز بیا تا حساب تمام بی محبتیهایت را از قلب شکسته ام بگیرم..... 

/ 0 نظر / 6 بازدید