سلامتی دختری که...

به سلامتیه دختری که:
گرمای دست دوست پسر بی پولشو با گرمای بخاری ماشینه هیچ بچه پولداری عوض نمیکنه!


سلامتی دختری که دورش پر پسر اسمی و پولداره ولی دلش گیر یه نفره....
سلامتی دختری که خیلی کسا می خوان باهاش باشن اما اون یه نفر رو می خواد....
سلامتی دختری که فقط واسه 1ساعت دیدنت... حاضره خودشو به آب و آتیش بزنه .... ولی هیچ انتظاری ازت ندار...
ه...
سلامتی دختری که تمام زندگیشی... اما اون یه ذره از زندگی تو هم نیست....
سلامتی دختری که هر روزشو داره با تو ... اما خالی از تو میگذرونه و صداشم در نمیاد ........

سلامتی دختری که به خاطر پول و ماشین اون یکی ولش کردی .... اما ته دلش هنوز میخوادت ....
به سلامتی دختری که تو تنهاییاش هیچکی جز تو و خاطراتت نیس ......
به سلامتی دختری که هرچی نداش ، یه قلب داشت پر از اسم تو ......
و به سلامتی دختری که موقعی که هیچی نداشتی عاشقت بود و وقتی به یه سری چیزا رسیدی ولش کردی ...
به سلامتیش ...........

سلامتـــیه دختـــــری که وقتی بنز واسش بوق زد پیشه خودشه گفت پرایده گوجه ای عشقمو عشقه
بعد ماشین بنز زد لهش کرد
نتیجـــه گیری :دختــــر خانوم وسط خــیابون راه نرو
هرکـــی واســـــت بوق زد دلیل نمیشه که بخواد باهات دوس بشه.

میـــخاد بگــه برو کنار می خــــام رد شم

/ 6 نظر / 12 بازدید
sh

ايول

بهراد

گـاه בلـمــ مےـگـیرב گـاه زטּـבگــے ســخـتــــ مےـشـوב گـاه تـטּـهـا , تـטּـهـایـے آرامـشــ مـے آورב گـاه گـذشـتـهـ اذیـتـمـ مـیـکـنـב ایـטּ `گـاه هـا`... گـهـگـاه تـمـامــ روز و شـبــ مـنــ مےـشـو טּـב آטּـوقـت بـغـض گـلـویـم را مـےـگـیـرב ! בرسـت مـثـل هـمےــטּ روزـها ...

پریسا

بابا کم پیدا. نمیدونی چه خبره بدو بیا

سپید

[نیشخند][خنده][خنده]

abbas

زخم که میخوری مزه مزه اش کن...حتما نمکش آشناست[افسوس]