دیشب...

دیشب خدا آهشته در گوشم گفت:

دیگه بسه!!!

بارانم از اشکهایت خجالت می کشد........

/ 1 نظر / 4 بازدید
عاطفه

خدایا امضاء کن... کم آورده ام... باز کن آن نامه را... استعفای من از زمینت... مبارک خودت باشد...